infoBox
 
     
 

Zawody społeczne

2010-12-28 12:26:43 Michał Reda

Podziel się!
Jesteś aktywnym członkiem społeczeństwa? Cenisz sobie kontakt i współpracę z ludźmi? Te zawody są dla Ciebie!

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy pomaga młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, potrzeby rynku pracy oraz dostępną ofertę edukacyjną. Pomaga w formułowaniu dokumentów aplikacyjnych (podań o pracę, życiorysów zawodowych), a także w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

W swojej pracy stosuje on testy psychologiczno-pedagogiczne, które mogą stanowić podstawę do rozmów na temat decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania kariery zawodowej. Jest w stałym kontakcie z osobami, którym pomaga. Prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe, oferuje zajęcia warsztatowe, kursy, szkolenia. Może zajmować się usługami doradczymi dla młodzieży albo dla osób dorosłych (w zależności od swoich zainteresowań zawodowych i od charakteru instytucji, w której pracuje). Udziela porad, ale udostępnia również zbiory informacji (o zawodach, ścieżkach edukacyjnych, szkolnictwie).

Do najważniejszych predyspozycji doradcy zawodowego należą: zdolności interpersonalne, empatia, opanowanie, umiejętności negocjacyjne, dopasowywanie sposobu i stylu wypowiedzi do odbiorcy, cierpliwość. Cenne są także odporność na stres, dobra pamięć, odpowiedzialność. Aby zostać doradcą zawodowym należy ukończyć studia wyższe − pedagogiczne lub psychologiczne. Jako doradcy zatrudniani są także absolwenci socjologii, ekonomii (po ukończeniu specjalności poradnictwo zawodowe, kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych). Ich miejscem pracy są: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, Szkolne Ośrodki Kariery, urzędy pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Kluby Pracy, Biura Karier, Gminne Centra Informacji Zawodowej, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, instytucje pomocy społecznej, firmy doradztwa personalnego, ośrodki szkoleniowe itp. Pojawiają się także prywatne gabinety świadczące usługi z zakresu orientacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

 

Zostań doradcą zawodowym, jeśli:

[ lubisz ludzi i chcesz im pomagać

[ umiesz słuchać

[ jesteś osobą odpowiedzialną

[ potrafisz podejmować decyzje

Zawody pokrewne:

analityk pracy, pedagog, psycholog, socjolog

 
 
 
Filolog

Filologia to nauka zajmująca się tekstem i jego interpretacją. Ci, którzy po anglistyce spodziewają się kursu mówienia czy pisania, przeżyją zaskoczenie, widząc w programie studiów historię literatury angielskiej, gramatykę historyczną czy teorię języka. Tymczasem tego właśnie uczy się na każdej filologii. Filolodzy oraz tłumacze (tekstowi i ustni) studiują pochodzenie, rozwój i strukturę języków oraz tłumaczą teksty z jednego języka na inny.

Praca w zawodzie filologa czy tłumacza wiąże się z dużym wysiłkiem umysłowym, dlatego konieczna jest wytrzymałość psychiczna, dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi. Przydatne są także cierpliwość, wytrwałość, systematyczność, refleks, umiejętność pracy w stresie, pewność siebie i swoich kompetencji językowych. Ważne jest radzenie sobie ze zmiennością czy nietypowością sytuacji. Zdarza się, że tłumaczenie obejmuje wiele różnych tematów, przydatną cechą w tym zawodzie jest więc dociekliwość i otwartość na poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin. Praca tłumacza wymaga też odpowiedniej postawy moralnej (np. zachowania tajemnicy zawodowej).

Podejmując studia wyższe można wybrać filologię bądź lingwistykę. Lingwistyka daje tłumaczowi przede wszystkim warsztat; na studiach jest dużo zajęć praktycznych z tłumaczeń. Lingwiści są więc lepiej przygotowani do tłumaczeń technicznych, czyli tekstów dziennikarskich, naukowych, pism urzędowych, i do tłumaczeń ustnych. Filolodzy natomiast zwykle lepiej sobie radzą z tłumaczeniami literackimi.

Obecnie zapotrzebowanie na filologów i tłumaczy jest duże, szczególnie jeśli chodzi o najbardziej popularne języki. Potencjalnymi miejscami pracy są: biura tłumaczeń, wydawnictwa, agencje reklamy, szkoły (także językowe), urzędy, administracja, dyplomacja, firmy międzynarodowe, firmy specjalistyczne. Bywa, że filolodzy i tłumacze nie wiążą się stałymi umowami o pracę, a ponad regularne dochody przedkładają możliwość pełnego dysponowania swoim czasem (np. udzielają korepetycji, pracują dorywczo, przyjmują zlecenia).

 

Studiuj filologię lub lingwistykę stosowaną, jeśli:

[ lubisz uczyć się języków

[ masz zainteresowania humanistyczne

[ Twoim atutem jest dobra pamięć

[ jesteś osobą pracowitą, systematyczną

Zawody pokrewne:

nauczyciel języka polskiego lub języków obcych, pisarz

 
 
 
Fizjoterapeuta

Głównym celem pracy fizjoterapeuty − specjalisty rehabilitacji ruchowej – jest przywracanie osobom niepełnosprawnym pełnej lub maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, stosując ruch jako środek leczniczy. W swojej pracy fizjoterapeuta ściśle współdziała z lekarzem.

Do zadań specjalisty rehabilitacji ruchowej należy: przeprowadzanie badań diagnostycznych umożliwiających określenie potrzeby i zakresu rehabilitacji, zalecanie zabiegów i ćwiczeń oraz ich wykonywanie lub nadzorowanie fachowego personelu pomocniczego. Fizjoterapeuta może pracować w trzech specjalnościach: fizykoterapii, kinezyterapii, masażu.

Bezpośredni kontakt z pacjentem, pomaganie chorym, cierpiącym osobom, czasem także będącym w złej kondycji psychicznej, wymaga od specjalisty rehabilitacji ruchowej odporności emocjonalnej i samokontroli, a także życzliwości, cierpliwości i delikatności. Bardzo ważne w jego pracy są sprawne i zręczne ręce, szybki refleks i spostrzegawczość. Niezbędna jest również wytrzymałość na długotrwały wysiłek. Praca fizjoterapeuty zaliczana jest do ciężkich i aby jej sprostać, niezbędny jest dobry stan zdrowia.

Fizjoterapeuci najczęściej pracują w placówkach służby zdrowia. Można ich także spotkać w szpitalach (na wielu oddziałach), przychodniach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, w niektórych zakładach pracy (gdzie występuje duże zagrożenie zdrowia), w klubach sportowych, placówkach oświatowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia wychowania fizycznego), w instytucjach długotrwałej opieki (np. domy opieki społecznej). Coraz częściej fizjoterapeuci są zatrudniani w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, klubach fitness. Część z nich zakłada własne gabinety.

 

Studiuj fizjoterapię, jeśli:

[ chcesz pomagać ludziom

[ łatwo nawiązujesz kontakty

[ masz dobry stan zdrowia

[ jesteś osobą cierpliwą i wytrwałą

Zawody pokrewne:

specjalista rekreacji ruchowej, instruktor fitness,pielęgniarz

 
 
 
Nauczyciel

Nauczycieli można podzielić na: nauczycieli szkół wyższych, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, nauczycieli szkół specjalnych, specjalistów metod nauczania, wizytatorów, egzaminatorów, specjalistów szkolnictwa i wychowawców (nauczyciel logopeda, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, wykładowca na kursach).

W zawodzie nauczyciela kluczowe są predyspozycje interpersonalne i społeczne: umiejętność nawiązywania kontaktu, otwartość, poczucie humoru, umiejętność przekazywania wiedzy, odporność psychiczna. Ważne są także: pomysłowość, spostrzegawczość, wytrwałość, cierpliwość, odpowiedzialność. Jako nauczyciele są dziś zatrudniane osoby z wykształceniem wyższym. Aby np. zostać nauczycielem matematyki, należy wybrać studia na kierunku: matematyka nauczycielska. Ukończenie studiów bez przygotowania pedagogicznego (np. na uniwersytecie, politechnice, akademii ekonomicznej) nie wyklucza pracy w zawodzie nauczyciela, konieczne jest jednak zaliczenie kursu pedagogicznego (np. w formie studiów podyplomowych). Poza szkołą nauczyciele znajdują zatrudnienie w placówkach opiekuńczych, które prowadzą zajęcia lekcyjne, a nawet w jednostkach zamkniętych. Mogą także prowadzić kursy i szkolenia lub założyć własną firmę edukacyjną.

 

Zostań nauczycielem, jeśli:

[ chcesz przekazywać swoją wiedzę innym

[ lubisz dzieci i młodzież

[ masz łatwość nawiązywania kontaktów

[ jesteś osobą cierpliwą i odpowiedzialną

Zawody pokrewne:

pedagog, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, trener

 
 
 
 
Pedagog

Głównym zadaniem pedagoga jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, a czasem także osobom dorosłym. Pomaga on rozpoznać trudności i ich przyczyny, a następnie rozwiązać problemy. Jego praca opiera się przede wszystkim na rozmowach indywidualnych lub zajęciach grupowych z uczniami i ich rodzicami oraz na konsultacjach z nauczycielami czy innymi specjalistami. Praca pedagoga wymaga częstych i bliskich relacji z ludźmi. W nawiązaniu dobrego kontaktu pomagają uzdolnienia interpersonalne. Przydatne są także: spostrzegawczość, umiejętność logicznego i twórczego myślenia, obserwacji, ale także cierpliwość i umiejętność słuchania.

Ważną cechą jest samokontrola, zdolność do panowania nad własnymi emocjami.

Mile widziane jest poczucie humoru, charyzma. W zawodzie pedagoga pożądane jest sprawne formułowanie myśli, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Pozwala to na skuteczne argumentowanie, przekonywanie, proponowanie rozwiązań, udzielanie informacji i wskazówek. Istotna w pracy pedagoga jest też umiejętność planowania. Powinien on umieć współpracować z innymi ludźmi, gdyż często działania wobec osób, którym pomaga, są uzgadniane i prowadzone w zespole.

Zadania, które wykonuje pedagog, wynikają z charakteru instytucji, w której jest zatrudniony. Najczęstszym miejscem jego pracy jest dziś szkoła. W zależności od wybranej specjalności może pracować także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, domach czy izbach dziecka, pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, zakładach karnych, policji, sądach, placówkach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych czy terapeutycznych, urzędach pracy, placówkach kulturalno-oświatowych, zakładach pracy, w firmach doradztwa personalnego.

 

Studiuj pedagogikę, jeśli:

[ lubisz ludzi i chcesz im pomagać

[ jesteś osobą komunikatywną

[ umiesz słuchać
[ jesteś cierpliwy

Zawody pokrewne:

psycholog, specjalista pracy socjalnej, kurator sądowy, nauczyciel

 
 
 
 

Pielęgniarka (pielęgniarz)

Zadania pielęgniarki, pracującej zarówno w otwartej (przychodnie, ambulatoria), jak i zamkniętej (szpitale) opiece zdrowotnej, obejmują opiekę pielęgnacyjną, współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych oraz działalność profilaktyczną. Wymagane cechy charakteru to cierpliwość, opiekuńczość, otwartość i wrażliwość na potrzeby i cierpienia innych. Nieodzowna jest także umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista i poszanowanie godności ludzkiej. Ważna jest gotowość niesienia pomocy, empatia, a także bezstronność, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia. Pielęgniarka powinna być zdecydowana, odporna na stres oraz na ciężką pracę fizyczną.

Do zawodu pielęgniarki przygotowują studia akademickie. Pielęgniarka dyplomowana może podwyższać kwalifikacje na studiach podyplomowych, wybierając specjalizację np. kardiologiczną, zachowawczą, środowiskową. Każda pielęgniarka ma obowiązek przynależności do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, która kieruje na staż, a po nim wydaje zaświadczenie, dające prawo do samodzielnego wykonywania zawodu. Dopiero wówczas można starać się o zatrudnienie. W sytuacji, gdy pielęgniarka przerwie pracę na dłużej niż 5 lat, musi odnowić prawo wykonywania zawodu, zdając stosowny egzamin.

Pielęgniarki mogą pracować w szpitalach, ambulatoriach, przychodniach, poradniach specjalistycznych, szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach pracy. Oczywiście, pielęgniarstwo mogą studiować także mężczyźni. Są oni chętnie zatrudniani przez pogotowie ratunkowe, oddziały ortopedyczne, intensywnej terapii, neurologii i psychiatrii.

 

Studiuj pielęgniarstwo, jeśli:

[ chcesz pracować z ludźmi chorymi i potrzebującymi pomocy

[ lubisz pomagać, opiekować się innymi

[ cechuje Cię odpowiedzialność, cierpliwość

[ radzisz sobie w sytuacjach trudnych

Zawody pokrewne:

położna, fizjoterapeuta, lekarz

 
 
 
 

Pracownik socjalny

Działa on na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera je w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów. Do najważniejszych zadań pracownika socjalnego należy zapewnienie podstawowych warunków życia tym, którzy są ich pozbawieni, poprzez organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, a także psychologicznej.

Do jego zadań należy także służenie radą osobom zdolnym samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej prowadzi on dyżury w miejscu zatrudnienia, odwiedza swoich podopiecznych, kontaktuje się z różnymi instytucjami w ich imieniu.

Praca w tym zawodzie wiąże się z częstymi kontaktami z innymi, dlatego osoby nią zainteresowane powinna cechować otwartość na ludzi i ich problemy, empatia, opiekuńczość, życzliwość, troskliwość. Cechą niezbędną jest łatwość nawiązywania kontaktów. Bardzo przydatne są także cierpliwość, panowanie nad emocjami, spostrzegawczość, umiejętność obserwowania (np. podczas prowadzenia wywiadów środowiskowych). Pracownik socjalny to osoba wyczulona na potrzeby innych, umiejąca działać w trudnych warunkach (np. pod presją czy kontaktując się z osobami przejawiającymi agresję), potrafiąca konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty.

Osoba, która uzyska dyplom pracownika socjalnego, może starać się o pracę wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania polityki społecznej, np. w ośrodkach i domach pomocy społecznej, szpitalach i klinikach, schroniskach i noclegowniach, urzędach pracy, domach dla samotnych matek, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach penitencjarnych, klubach i świetlicach środowiskowych, zakładach pracy chronionej, organizacjach typu wolontariackiego, organizacjach pozarządowych.

 

Zostań pracownikiem socjalnym, jeśli:

[ interesują Cię ludzie, ich problemy życiowe

[ chętnie pomagasz

[ łatwo nawiązujesz kontakty

[ potrafisz się zaangażować w rozwiązywanie problemów innych

Zawody pokrewne:

specjalista pracy socjalnej, pedagog, psycholog, socjolog

 
 
 
 
 
Psycholog

Psycholog pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwiązywać ważne życiowe problemy. W pewnym zakresie praca psychologa ma charakter indywidualny − samodzielnie dobiera on metody badań, interpretuje ich wyniki i opracowuje formy pomocy. W razie potrzeby współpracuje jednak z lekarzami, pedagogami, nauczycielami i rehabilitantami. Praca w tym zawodzie wymaga otwartości na problemy innych, chęci niesienia pomocy, empatii, życzliwości, odporności emocjonalnej, odpowiedzialności oraz niezależności poglądów. Psycholog powinien umieć nawiązywać kontakty, słuchać i obserwować. Jednym z ważniejszych aspektów jego pracy jest twórcze podejście do rozwiązywania problemów.

Podczas diagnozowania i ustalania form pomocy nieodzowne jest logiczne i analityczne rozumowanie. Obecnie zwiększa się liczba miejsc, w których zatrudniani są psycholodzy. Przez wiele lat była to tylko służba zdrowia i edukacja (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Teraz coraz częściej psychologa spotkać można w firmach, działach public relations, gdzie pracuje jako specjalista od kontaktów z mediami, w reklamie, doradztwie personalnym. Do zupełnie nowej dziedziny zastosowania psychologii można zaliczyć poprawę jakości życia − pomagają oni nie tyle w rozwiązywaniu problemów życiowych, co w podejmowaniu wyzwań, stawianiu celów i tworzeniu projektów osiągania sukcesów. W zawodzie psychologa istnieją różne specjalizacje (np. psychologia kliniczna, społeczna, wychowawcza, psychoterapia, psychologia pracy).

 
 

Studiuj psychologię, jeśli:

[ interesują Cię ludzie

[ jesteś dobrym obserwatorem

[ łatwo nawiązujesz kontakty

[ potrafisz słuchać
[ lubisz pomagać

Zawody pokrewne:

pedagog, socjolog, doradca zawodowy, pracownik socjalny

 
 
 
Sędzia

Sędzia jest nie tylko prawnikiem, ale również funkcjonariuszem publicznym, sądzącym sprawy i wymierzającym sprawiedliwość. Po zaznajomieniu się z aktami, wysłuchaniu zaangażowanych stron, zapoznaniu się z dowodami oraz wynikami ekspertyz podejmuje on decyzję, opierając się na przepisach prawa. Sędziowie w swoich decyzjach są niezawiśli i podlegają wyłącznie ustawom. Ponieważ wnoszone sprawy są bardzo różnorodne, sądy podzielone są na wydziały: spraw rodzinnych, prawa karnego, cywilnego, prawa pracy itd. Sędziowie pracują zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w składach sędziowskich. Wymagana jest od nich umiejętność samodzielnego, niezależnego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Warunkiem prawidłowego rozpoznania sprawy oraz jej sprawiedliwego rozstrzygnięcia jest umiejętność nawiązania kontaktu i właściwego postępowania z ludźmi. Jest to praca dla osób opanowanych, odpornych emocjonalnie. Ważne, by sędzia był wytrwały, cierpliwy, rozważny i drobiazgowy. Niezwykle istotne są predyspozycje etyczne − zdolność zachowania bezstronności i brak uprzedzeń, sztuka wyważenia racji, wiedza, logiczne myślenie, a także pracowitość i systematyczność.

Aby podjąć pracę sędziego, kandydat musi spełnić wiele wymagań. Pierwszym jest ukończenie studiów prawniczych. Następnie trzeba ukończyć aplikację sędziowską i po dwóch latach zdać egzamin sędziowski. Później konieczne jest odbycie stażu zawodowego na stanowisku asesora (maksymalnie trzy lata). Warunkiem otrzymania nominacji sędziowskiej z rąk prezydenta RP jest pozytywna ocena asesora przez sędziego prowadzącego.

 

Zostań sędzią, jeśli:

[ szybko się uczysz

[ jesteś osobą pracowitą i systematyczną

[ charakteryzuje Cię poczucie odpowiedzialności

[ umiesz słuchać, logicznie myśleć i analizować informacje

[ podejmowanie decyzji nie sprawia Ci kłopotu

Zawody pokrewne:

prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy

 
 

Informator_11maly.jpg

 KLIKNIJ I ZOBACZ INFORMATOR PWN W EKSIĘGARNI